Vânzare spații verzi Fabrica de Cărămidă 1A

Valoare pornire: comunicată în publicație

Subscrisa CONSULTA 99 SPRL, cu sediul în București, str. Popa Soare nr. 37, sector 2, în calitate de lichidator judiciar al SC CONSOL SA, cu sediul în str. Cuza Vodă nr. 50, sector 4, București, J40/5650/1991, CUI RO 329390, desemnată prin Încheierea din 07.06.2005, pronunțată în dosar nr. 386/3/2003, aflat pe rolul Tribunalului BucureștiSecția a VII-a Civilă,

A N U N Ț Ă,

Scoaterea la vânzare, prin licitație publică ascendentă cu strigare, a următoarelor bunuri din patrimoniul CONSOL SA:

  • Teren cu destinațiaspațiu verde”, în suprafață de 63 mp, situat în complexul de locuințe din str. Fabrica de Cărămidă nr. 1A, sector 1, București, înscris în CF nr. 269050, având nr. cadastral 269050, la prețul de pornire de 939.6 euro, fără TVA.
  • Teren cu destinațiaspațiu verde”, în suprafață de 372 mp, situat în complexul de locuințe din str. Fabrica de Cărămidă nr. 1A, sector 1, București, înscris în CF nr. 273549, având nr. cadastral 273549, la prețul de pornire de 3.980.7 euro, fără TVA.

Prețurile de pornire la licitație sunt diminuate cu 10% față de valoarea stabilită prin evaluare.

Licitațiile se organizează săptămânal, în fiecare zi de luni, începând cu 15.04.2024, ora 12:00.

Licitațiile vor avea loc la sediul lichidatorului judiciar din București, Str. Popa Soare nr. 37, sector 2 și se vor desfășura în conformitate cu prevederile legii insolvenței și cu regulamentul de vânzare aprobat de Adunarea Creditorilor.

Sunt somați toți cei care pretind vreun drept asupra bunurilor anunțe lichidatorul judiciar, în scris și facă dovada acestui fapt cu cel puțin 48 de ore înainte de data stabilită pentru vânzare, sub sancțiunea de a nu li se mai lua în considerare cererile după această dată. Toți cei care vor cumpere bunurile sunt rugați se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop şi până la acel termen prezinte oferte de cumpărare și dovada depunerii garanției de participare la licitație de minim 10% din prețul de pornire.

Garanția de participare la licitație se depune în contul RO88 PIRB 4213 7542 4200 1000, deschis pe numele SC. CONSOL SA. la First Bank. Poate participa la licitație orice persoană care are capacitate deplină de exercițiu precum și capacitate de a dobândi bunul ce se vinde, conform prevederilor art. 842 C. Proc. Civ. și următoarele.

Conform prevederilor art. 53 din Legea nr. 85/2006, ”Bunurile înstrăinate de administratorul judiciar sau lichidator, în exerciţiul atribuţiilor sale prevăzute de prezenta lege, sunt dobândite libere de orice sarcini, precum ipoteci, garanţii reale mobiliare sau drepturi de retenţie, de orice fel, ori măsuri asigurătorii, cu excepţia măsurilor asigurătorii sau măsurilor preventive specifice, instituite în cursul procesului penal.”.

Alte informații și condițiile complete de participare se găsesc în Regulamentul de vânzare, care se ridică de la sediul lichidatorului judiciar, contra cost (1.000 lei).

Telefon contact: 021.320.75.10

Lichidator judiciar al SC. CONSOL SA.CONSULTA 99 SPRL

Asociat Coordonator: Florea Virgil Cornel

Întrebări?

Contactați-ne

Scroll to Top